Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

3.Vlera e Sunnetit dhe refuzimi i Kuranive

Imam Ebu Bekr Muhammed bin el-Husejn el-Axhurri (v. 360)

Burimi: esh-Shari’ah, fq. 57-62

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

17. Umer bin el-Khatabi (radijAllahu anhu) ka thënë:

“Disa njerëz polemizojnë me ju me ndihmën e ajeteve Kuranore më pak të qarta. Mbroni veten kundër tyre me Sunnet, se vërtet pasuesit e Sunnetit janë më të ditur rreth Librit të Allahut (azze ue xhel).”

18. Në qoftë se një person dëgjohet se përmend Sunnetin e të dërguarit të Allahut dhe thotë: “Unë pranojë vetëm atë që është në Librin e Allahut,” atëherë dijetarët dhe të mençurit duhet t’i thonë atij:

“Ti je njeri i keq. Ti je nga ata, ndaj të cilëve profeti dhe dijetarët kanë paralajmëruar. O ti njeri injorant! Allahu (azze ue xhel) ka zbritur farzet në formë të përgjithshme. Pastaj Ai e urdhëroi profetin e Tij që t’ua shpjegojë njerëzve çka i është shpallur atij. Allahu (azze ue xhel) ka thënë:

”Ty ta zbritëm Kuranin që t’u shpjegosh njerëzve atë që u është shpallur atyre.” 1

Allahu ( azze ue xhel) e vendosi profetin e Tij në pozitë si shpjegues. Ai urdhëroi të gjithë njerëzit t’i binden atij. Ai i ndaloi ata nga mosbindja ndaj Tij dhe i urdhëroi që të ndalohen nga ndalesat e tij :

”Dhe çfarëdo që t’ju japë juve i dërguari, atë merreni dhe çfarëdo që ai ua ndalon juve, mos iu afroni.” 2

Prandaj Allahu i paralajmëroi ata që e kundërshtojnë urdhrin e të dërguarit të Allahut .

Allahu (azze ue xhel) ka thënë:

“Le të ruhen ata që kundërshtojnë rrugën e të dërguarit se ata do t’i zë ndonjë fitne (sprovë), ose do t’i godasë dënimi i dhembshëm.” 3

Thuaj këtij njeriu injorant që e kundërshton Sunnetin e të dërguarit :

O ti njeri injorant! Allahu (azze ue xhel) ka thënë:

Faleni namazin dhe jepni zekatin.” 4

Ku në Librin e Allahut (azze ue xhel) e gjen se sabahu është dy rekate,  dreka katër, ikindia katër, akshamit tre dhe jacia katër? Ku në Librin e Allahut i gjen rregullat e namazit, kohët dhe çfarë e anulon atë? Këto ti i gjen vetëm në Sunnetin e të dërguarit . E njëjta gjë vlen edhe për zekatin. Ku në Librin e Allahut e gjen se duhet paguar pesë dirhem për dyqind, një gjysmë dinar për njëzet, një dele për katër dele dhe të gjitha rregullat e tjera të zekatit? E njëjta gjë vlen për të gjitha obligimet e tjera që Allahu (azze ue xhel) i ka vendosur në Librin e Tij. Rregullat e këtyre veprimeve i gjen vetëm në Sunnetin e të dërguarit .

Kjo është fjala e dijetarëve. Kushdo që thotë diçka tjetër përveç kësaj, del nga Islami dhe hyn në fenë e kufarëve. Ne kërkojmë mbrotje tek Allahu që të mos devijojmë pasi që ishim të udhëzuar.

19. Profeti ka thënë:

“Në të vërtetë më është dhënë Libri dhe shpallje e njëjtë me të. Në të vërtetë më është dhënë Kurani dhe e njëjtë me të. Sapo nuk ka ardhë koha që të shfaqet një person i ngopur dhe i shtrirë në kolltukun e tij dhe thotë: “Përmbajuni këtij Kurani. Atë që ai e konsideron të jetë e ligjshme edhe ju konsideroni të jete e ligjshme, dhe atë që ai e konsideron të jetë e ndaluar, duhet edhe ju ta konsideroni të ndaluar.” 5

20. Imran bin Husejn (radijAllahu anhu) ka thënë:

“Ti je një njeri ahmak (idiot)! A e gjeni në Librin e Allahut se dreka është katër rekate dhe se nuk duhet të lexosh me zë të lartë në të?”

21. Abdurr-Rrahman bin Jezid e pa një njeri në ihram i cili kishte veshur rroba normale. Si pasojë, ai i tha atij (se kjo nuk lejohet), por ai i tha: “Ma jep një ajet nga Libri i Allahut (azze ue xhel) që thotë se duhen zhveshur rrobat.” Atëherë ai ia lexoi:

”Dhe çfarëdo që t’ju japë juve i dërguari, atë merreni dhe çfarëdo që ai ua ndalon juve, mos iu afroni.” 6

22. Abdullah bin Mesudi (radijAllahu anhu) ka thënë:

“Allahu (te ala) ka mallkuar gratë që bëjnë tatuazh (të tjerave) dhe ato që kërkojnë t’u bëhet tatuazh dhe gratë që ndajnë dhëmbët [7] për hir të bukurisë dhe gratë që ndryshojnë krijesat e Allahut (azze ue xhel).” Një grua nga Benu Esad me pseudonimin Um Jakub e mësoi këtë dhe ajo ishte një grua e cila e kishte zakon të lexonte Kuranin. Ajo shkoi tek ai dhe i tha: “Çka është ajo që unë dëgjoj të thuhet që ti e ke thënë; se gratë që bëjnë tatuazh (të tjerave) dhe ato që kërkojnë t’u bëhet tatuazh dhe gratë që ndajnë dhëmbët për hir të bukurisë dhe gratë që ndryshojnë krijesat e Allahut (azze ue xhel) janë të mallkuara? “‘ Abdullahi tha: “A të mos i mallkoj ato që i dërguari i Allahut i ka mallkuar? Kjo gjendet në Librin e Allahut (azze ue xhel).” Ajo tha: “E kam lexuar tërë Kuranin pa e gjetur këtë.” Abdullahi (radijAllahu anhu i tha): “E kishe gjetur atë sikurse ta kishe lexuar atë. Pastaj ai lexoi:

”Dhe çfarëdo që t’ju japë juve i dërguari, atë merreni dhe çfarëdo që ai ua ndalon juve, mos iu afroni.” 8

23. Ata bin Rabah tha në lidhje me ajetin:

“Nëse nuk pajtoheni për ndonjë çështje kthehuni te Allahu (te libri i Tij) dhe te i dërguari i Tij.” 9

“Që t’i lihet gjykimi Allahut do të thotë që t’i referohesh Librit të Tij (azze ue xhel) dhe t’i lihet vendimi të dërguarit do të thotë t’i referohesh Sunnetit të dërguarit .”

24. Umer bin Abdil-Aziz (radijAllahu anhu) shkroi në një nga letrat e tij:

“Askush nuk ka të drejtë të mendojë diçka tjetër karshi Sunnetit të dërguarit të Allahut .”

25. Makhul ka thënë:

“Ka dy lloje të Sunnetit. Një Sunneti që është i detyrueshëm për të vepruar në bazë të tij dhe është kufër që të braktiset. Një tjetër Sunnet që do të thotë plotësim dhe nuk ka dëm nëse braktiset.


1 En-Nahl 16:44

2 El-Hashr 59:7

3 En-Nur 24:63

4 El-Bekare 2:43

5 Ebu Daudi (4604), Tirmidhi (2664), Ibn Maxheh (12) dhe të tjerë. Autentik sipas Ibn Hibanit (12), el-Hakim (1/109) dhe Dhehebi. 

6 El-Hashr 59:7

7 Hafidh Ibn Haxheri (rahimehullah) ka thënë:

“Kjo do të thotë të ndahen dy dhëmbë të ngjitur duke përdorur limë apo diçka tjetër.” (Fet’h-ul-Bari (10/447))

8 El-Hashr 59:7

9 An-Nisa 4:59

Shpërndaje: