Përgjigje të dobishme mbi disa pyetje të metodologjive të reja